Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Багш нарын "Арга зүй, соёл мэдээллийн төв"
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1989.04.13
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1989-04-13 86 Нийслэлийн багш нарын
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1989.04.13.86.pdf