Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Хүүхдийн Итгэл төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.02.28
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1991-02-28 62 Хүүхдийн Итгэл төв
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1995-09-21 А/206 Хүүхдийн хаяг тогтоох, шалган хуваарилах байр, хүүхдийн сургалт-үйлдвэрлэл-халамжийн төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-06-04 155 Улаанбаатар хотын хүүхдийн Итгэл төвийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-04-13 158 Хүүхдийн сургалт, хүмүүжлийн тусгай төвийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.02.28-62.pdf

155_1-5.pdf

1995.09.21-206.pdf

158_1-9-1.pdf