Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр УБ хотын барилгын 2 дугаар компаний барилга үйлдвэрлэлийн комбинат
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-12-25 369 БИБ компани УҮГ
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-06-06 178 Улаанбаатар хотын Барилгын 2 дугаар компанийн ажиллах дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

178_1-17.pdf

1991.12.25-369.pdf