Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Ажилчны районы Биеийн тамир спорт хороо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1987.02.18
Тайлбар

АДХГЗ-ны 1988 оны 114/305 тогтоолоор хүчингүй.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын Биеийн тамир, спортын улсын хорооны гишүүд, УБ хотын АДХГЗ-ны хамтарсан хурлын тогтоол 1987-02-18 23/41 БНМАУ-ын Биеийн тамир, спортын улсын хорооны гишүүд, УБ хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны хамтарсан хурлын тогтоол
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 09 Биеийн тамир, спортын хорооны дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.02.18-23.41.pdf

09_1-4-1.pdf