Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Төсөв, санхүү
Байгууллагын нэр Төвлөрсөн нягтлан бодох анги
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1985.04.04
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1985-04-04 57 Төвлөрсөн нягтлан бодох анги
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1985.04.04-57.pdf