Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 16
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр "Гэгээрэл-Ач" НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 109
Байгуулагдсан огноо 1996.00.00
Тайлбар
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 2003-04-23 57
НЗД-ын захирамж 2003-05-09 186
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-03-03 А/40 Албан бус боловсролын Гэгээрэл-Хөгжлийн төвийн үлгэрчилсэн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.40_1-4-1.pdf

2.2003.04.23-57.pdf

3.2003.05.09-186.pdf