Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Гэгээ НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 46
Байгуулагдсан огноо 1992.07.30
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АХГЗ-ны тогтоол 1992-07-30 200
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Захирагчийн харьяа
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 2001-09-07 128
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-11-12 Б/198 Гэгээ /УҮГ/ компанийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.1997.06.14-146.pdf

2.198_1-5-1.pdf

3.2001.09.07-128.pdf

4. Түүхчилсэн лавлах gegee-kompani.pdf