Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 14
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Ногооны комбинатын Барилгын анги
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1982.01.13
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын ХАА-н яамны коллеги, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1983-01-13 41643 Ногооны комбинатад барилгын анги
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1982.01.13-1.4.pdf