Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 14
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр "Инфоком төв" НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

Статистик мэдээлэл, судалгааны газрын бүтцэд нэгтгэн зохион байгуулсан.

Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 2001-01-24 9
НЗД-ын захирамж 2001-01-31 58
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-10-23 Б/219 Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх Инфоком төв /УҮГ/ -ийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

219_1-4-1.pdf 

2001.01.24-09.pdf

2001.01.31-58.pdf