Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 40
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Цайны газар /Найрамдалын районы 28-р авто бааз/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1982.04.15
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282-р захирамжаар хүчингүй болгосон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1982-04-15 64 Цайны газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-03-26 78 Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны Авто бааз /УҮГ/-ын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1982.04.15-64.pdf

78_1-3_Page_3-2.pdf