Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 60
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Багануур районы зочид буудал
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1981.03.16
Тайлбар

Багануурын районы зочид буудлын зохион байгуулалтад дагаж мөрдөх нормативт тохируулсан.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний яамны тушаал, Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1981-03-16 64/55 Багануур районы зочид буудал
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1981.03.16-55.pdf