Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Сүхбаатар, Октябрь, Ажилчин, Найрамдлын районы зохион байгуулах хороо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1965.04.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1965-04-21 87 Сүхбаатар, Октябрь, Ажилчин, Найрамдлын районы зохион байгуулах хороо
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1965.04.21-87.pdf