Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Сонгино дах Шувуу фабрикын ОСГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1965.02.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1965-02-18 32 Сонгино дах Шувуу фабрикын ОСГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1965.02.18-32.jpg