Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын Хот тохижуулах штаб
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1965.04.22
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны захирамж 1965-04-22 83 Хот тохижуулах штаб
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 40 Цэцэрлэгжилт компани /УҮГ/-ийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

40_1-5-1.pdf