Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Мод Үржүүлгийн салбар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1981.05.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1981-05-14 113 Мод үржүүлгийн салбар
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1981.05.14-113.jpg