Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр НД-ийн Нийгэм халамжийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1993.09.03
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж, Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайдын тушаал 1993-09-03 А/180/155
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.09.03-180.jpg