Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 14
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Сүхбаатар дүүргийн нийгэм халамжийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1993.08.17
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж, Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайдын тушаал 1993-08-17 А/169/143
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.08.17-169.jpg