Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Улаанбаатар Ой, Ан компани УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
АДХГЗ-ны захирамж 1993-07-28 А/151
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.07.28-151.jpg