Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр ХУД-ийн Нийгэм халамжийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1993.06.22
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж, Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайдын тушаал 1993-06-22 А/127/99
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.06.22-127.jpg