Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр СХД-ийн Нийгэм халамжийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1993.06.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж, Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайдын тушаал 1993-06-21 А/122/98
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.06.21-122.jpg