Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Мэргэжлийн оношлогоо, зөвлөгөө өгөх төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1993.03.04
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны захирамж 1993-03-04 А/27 Мэргэжлийн оношлогоо, зөвлөгөө өгөх төв
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.03.04 - 27.pdf