Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Шоо компани УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 161
Байгуулагдсан огноо 1993.02.04
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны захирамж 1993-02-04 А/14 Шоо компани УҮГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.02.04-14.pdf