Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Хотын хянан байцаах алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.10.31
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын засгийн газрын дэргэдэх улсын хянан байцаах газрын даргын тушаал, УБ хотын АДГЗД-ын захирамж 1991-10-31 114/А/46 УБ хотын хянан байцаах алба
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АХГЗ-ны тогтоол 1992-09-23 207 НЗД-ын дэргэдэх Хянан байцаах алба
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2003-12-23 549 Төрийн захиргаа, хууль зүйн хэлтсийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1992.09.23 - 207.pdf

549_1-21-1.pdf