Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Даатгалын Багана компани
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1992.05.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АХГЗ-ны тогтоол 1992-05-14 140
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1992.05.14-140.jpg