Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Монгол-Мурса УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1992.02.13
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АХГЗ-ны тогтоол 1992-02-13 38 Монгол-Мурса УҮГ
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-02-13 38 Барилгын “Монгол-Мурса” /УҮГ/-ын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1992.02.13-38.pdf