Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Ашиглалтын захиргаа
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1990.06.08
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын худалдаа, хамтын ажиллагааны яамны сайдын тушаал, АДХГЗ-ны тогтоол 1990-06-08 141/111 Ашиглалтын захиргаа
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2006-07-18 346 Ашиглалтын өмнөх захиргаа ОНӨУҮГ-ын /захиалагчийн товчоо/ дүрэм
НЗД-ын захирамж 2006-09-05 428
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.06.08-141-111.pdf

346_1-6-1.pdf

428_1-5-1.pdf