Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 22
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр Үйлчилгээний лавлах алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1990.05.09
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-09 81 Үйлчилгээний лавлах алба
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.05.09 - 81.pdf