Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Галууны аж ахуйн үйлдвэр
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1990.03.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-03-29 56 Галууны аж ахуйн үйлдвэр
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 1993-12-16 А/282
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.03.29-56.pdf

1993.12.16-282.pdf