Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Хот тохижилт чимэглэлийн зураг төслийн товчоо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1990.01.04
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-01-04 1 Хот тохижилт чимэглэлийн зураг төслийн товчоо
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-24 363 Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны Зураг төсвийн товчооны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-24 145 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, хот тохижилтын газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.01.04-01.pdf

363_1-4_Page_4-2.pdf

145_1-6-1.pdf