Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр Бүртгэлийн машин станц
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

УБ хотын Орон сууц нийтийн аж ахуйг удирдах газарт харьяалуулсан

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний яамны сайд, АДХГЗ-ны даргын хамтарсансан тушаал 1990-04-03 А/53, Б/43 УБ хотын Орон сууц нийтийн аж ахуйг удирдах газарт харьяалуулсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.04.03-53.43.pdf