Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хануул дүүрэг 14, Баянгол дүүрэг 20, Налайх дүүрэг 6, Багануур дүүрэг 4 дүгээр хороог шинээр байгуулсан
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2001.02.22
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХТ-ийн тогтоол 2001-02-22 33
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2001.02.22 - 33.jpg