Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 20
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Больниц
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1967.10.19
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1967-10-19 258
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1967.10.19 - 258.pdf