Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2012.10.10
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
2012-10-10 31
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2007-07-17 332 Хот тохижилтын газар /Төсөвт үйлдвэрийн газар/-ын дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-04-06 129
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-12-16 528
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.12.16-528.pdf

2005.04.06-129.pdf

332_1-6-1.pdf