Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 71
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 160 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.04.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1991-04-18 114 160 дугаар цэцэрлэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.04.18.114.pdf