Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Аж ахуйн хэлтэс / Тэтгэврийн газар/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1948.03.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдийн бага хурлын тэргүүлэгчид 1948-03-15 46 лугаар тогтоол Хотын захиргааны аж ахуйн хэлтэс харьяанд тэтгэврийн газар