Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 144
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хэрэг эрхлэх хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1945.4.7
Тайлбар

1945-4-7-нд сайд нарын Зөвлөлийн 23-р хурлын 2-р зүйлээр Улаанбаатар хотын үйлдвэр, барилга, сангийн аж ахуйнуудад ажиллах хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүсийг бүртгэх, татах ажил удирдах , зохион байгуулах хөдөлмөрийн хэрэг эрхлэх хэлтсийг 3 орон тоотойгоор Улаанбаатар хотын захиргаанд байгуулжээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
сайд нарын Зөвлөлийн 23-р хурлын 1945-04-07 2-р зүйлээр Хэрэг эрхлэх хэлтэс