Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 141
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Тусгай дүрэмээр хотын хэмжээнд ажиллах газрууд
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1937.4.23
Тайлбар

Тусгай дүрмээр хотын хэмжээнэ дээр ажиллах газрууд

  • -Хотын прокурорууд
  • -Хотын шүүх таслах газар
  • -Хотын хоршооны байгууллагууд
  • -Барьцаалан зээлдүүлэх ламфортын газар
  • -Хотын доторхи артель, нэгдэл, үйлдвэр, мал эмнэлгийн ажил явуулах удирдлага нөлөөг үзүүлнэ гэжээ. 
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 12 дугаар хурал 1937-04-23 4-р зүйлээр Тусгай дүрмээр хотын хэмжээнэ дээр ажиллах газрууд