Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 30
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Цэргийн хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1925.12.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурлаар 1925-12-11 Хэлтсүүд нь тухайн үеийн байдлаас өөрчлөгдөж байжээ / цэрэг,
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБХ-ын тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хамтарсан хурлын 1931-10-01 цэргийн хэлтэс
Сайд нарын Зөвлөлийн 1932-08-05 7-р тогтоолын 11-р зүйл Улаанбаатар аймгийн захиргааны зохион байгуулалтыг - 3-5 хүнтэй тэргүүлэгчид Цэргийн хэлтэс
Сайд нарын Зөвлөлийн 12 дугаар хурал 1937-04-23 4-р зүйл Нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яамны Цэргийн хэлтэс
Сайд нарын Зөвлөлийн 1965-06-11 190-р тогтоол Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны зохион байгуулалтыг :Цэргийн хэлтэс
Сайд нарын Зөвлөлийн 1975-02-27 104-р тогтоол Цэрэг иргэний хамгаалалтын хэлтэс
Сайд нарын зөвлөлийн 1978-09-11 294-р тогтоол Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны орон тоог 102 нэгжээр, зохион байгуулалтыг Цэрэг иргэний хамгаалалтын хэлтэс
Сайд нарын Зөвлөлийн 1989-06-22 152 дугаар тогтоол аппратын бүтэцийг нь Цэргийн хэлтэс
Сайд нарын зөвлөлийн 1990-06-08 297 дугаар тогтоол Цэрэг Иргэний хамгаалалтын хэлтэс
Монгол Улсын Засгийн газрын 1992-01-01 25-р тогтоол Цэрэг Иргэний хамгаалалтын хэлтэс
Монгол Улсын Засгийн газрын 1992-09-11 25 дугаар тогтоол Цэрэг иргэний хамгаалалтын хэлтэс
Монгол улсын Засгийн газрын 1994-12-28 229 дүгээр тогтоол Цэрэг, Иргэний хамгаалалтын хэлтэс
Монгол Улсын Засгийн газрын 1999-01-01 206
Монгол Улсын Засгийн газрын 2003-09-08 201 дүгээр тогтоол Цэргийн болон гамшгаас хамгаалах штаб
Засгийн газрын 2004-01-01 182 тогтоолоор Цэргийн штаб
Монгол Улсын Засгийн газрын 2005-01-19 15 дугаар тогтоол Цэргийн штаб
2008-12-24 68 дугаар тогтоол Цэргийн штаб
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Намын Төв Хорооны тэргүүлэгчдийн хурал 1923-01-13 Нийслэл хотыг сайжруулах тухай хэлэлцэж, хотын захиргаа байгуулах, дүрэм хэмжээг тогтоохоор заажээ.
Засгийн газраас 1924-06-01 Төсөв санхүүтэй болгох дүрмийг баталж, уг дүрмийг 1925 оноос эхлэн дагаж явуулаахаар тогтоожээ.
Засгийн газрын 4-р хурал 1924-03-07 хотын захиргаа байгуулах, түүний түр зуурын дүрмийг баталжээ.
Засгийн газрын 44-р хурал 1925-12-11 Хотын захиргааг жинхэнэ болгож, дүрмийг улсын бага хурлын тэргүүлэгчдэд явуулан батлуулахаар тогтоожээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

Цэргийн хэлтэс.pdf