Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 105
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Шүүхийн байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1921.03.24
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Ардын засгийн газрын 1921-07-10 Шүүх яам
Засгийн газрын 1927-01-01 48 дугаар тогтоолын 7 дугаар зүйл Улаанбаатар хотын шүүх таслах газар гэсэн үгтэй тамга хийлгэж олгуулахаар тогтоожээ
Засгийн газрын Эрхлэх товчооны 1926-02-28 256 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйл Шинэ тутам байгуулагдсан энэ шүүхийн даргаар Шүүх яамны байцаагч Ямаранзийг баталжээ.
Улсын бага хурлын тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хурлын тогтоолоор 1930-01-01 Улаанбаатар хотын захиргааны дэргэд“ нөхрийн шүүх таслах газар”
Сайд нарын Зөвлөл 1927-01-01 БНМАУ-ын дээд шүүхийг дээд шүүх таслах газар гэсэн нэртэйгээр анх үүсгэн байгуулсан.
сайд нарын Зөвлөлийн 1952-01-01 253 дугаар тогтоол хотуудад хууль цаазны консультанцтай өмгөөлөгчийн коллегийг байгуулсан
Сайд нарын Зөвлөлийн 1927-07-13 424 дүгээр Налайхын хэсгийн шүүхийг Налайх хотын шүүх болгожээ.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Засгийн газрын 1926-12-24 48 дугаар тогтоолын 7 дугаар зүйл Улаанбаатар хотын Шүүх таслах газар
Нийслэл хотод хөдөлмөрчдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 1927-01-01 Улаанбаатар хотын шүүх таслах газар
Сайд нарын Зөвлөл 1972-12-07 Шүүх яам дахин байгуулагдсан байна.
Сайд нарын Зөвлөлийн 1962-08-17 424 дүгээр тогтоол Налайхын хэсгийн шүүхийг Налайх хотын шүүх болгожээ.
АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 0964-08-11 177 дугаар зарлигаар “районы ардын шүүх” мөн прокурорыг байгуулсан байна.
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Сайд нарын Зөвлөлийн 1953-03-28 Шүүх яамыг татан буулгасан
АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1961-12-18 315 дугаар зарлигаар хотоос бусад бүх аймгийн Ардын хэсгийн шүүхүүдийг татан буулагсан
АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1964-08-11 177 дугаар зарлиг Улаанбаатар хотын ардын хэсгийн шүүхүүдийг татан буулгасан,
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 39 дүгээр хурал 1941-08-01 1 дүгээр зүйл Шүүх явдлын яамны дүрмийг шинэчлэн батласан
Сайд нарын Зөвлөлийн 1944-01-14 7 дугаар зүйл Шүүх яамны дэргэд өмгөөлөгч коллеги байгуулж, дүрмийг баталсан.
Сайд нарын Зөвлөл 0000-00-00 253 дугаар тогтоол хууль цаазны консультанцтай өмгөөлөгчийн коллегийг дүрмийг баталж, хянаж байхыг шүүх яаманд эрхлүүлжээ
Сайд нарын Зөвлөл 1964-12-18 243 дугаар тогтоолд Улсын дээд шүүхийн дэргэд өмгөөлөх байгууллагын дүрэм, зааврыг шинэчлэн баталсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

shuuhiinbaiguullagiinuusel.pdf