Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 104
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Цагдан Сэргийлэх байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1924.11.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1856-01-01 15-ны/ цагдаа нар үйлчилж байсан
Засгийн газрын 1924-11-21 43-р тогтоол Хотын захиргааны түр зуурийн сэргийлэх байгуулсан
Засгийн газрын 6 дугаар хурлаар 1921-07-19 “ сэргийлэх цэрэг” хэмээн нэрлэж, түүнд хотын комендантын үүргийг давхар хариуцуулсан
Улсын анхдугаар их хурлаас 1924-05-01 Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрыг
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Засгийн газрын 1926-06-04 22 дугаар тогтоолын 4-р зүйл Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрыг албан хаагчдын хамтаар хотын захиргаанд шилжүүлсэн
Засгийн газрын 1932-02-01 Хэлтэс, газрын зохион байгуулалттайгаар хотын захиргааны харьяанд ажиллаж иржээ
Улсын 11 дүгээр бага хурал 1928-06-01 Цагдан сэргийлэхийг тусгай газар болгосон
Засгийн газрын хурлаар 1926-03-05 Цагдан сэргийлэх ерөнхий газар, салбар хороодын орон тоог баталжээ.
Засгийн газрын эрхлэх товчоо 1932-02-18 7 дугаар тогтоолын 9-р зүйл хотын цагдан сэргийлэхийг дотоодыг хамгаалахын мэдэлд шилжүүлсэн
Сайд нарын Зөвлөлийн 13 дугаар хурал 1935-04-19 1-р зүйл Цагдан сэргийлэх газраас тусгай хотын тасаг гаргаж хотын захиргааны удирдлагад шилжүүлэн ажиллуулсан
Сайд нарын Зөвлөлийн 44-р хурал 1940-11-22 4-р зүйл хотын цагдан сэргийлэхэд паспортын тасаг байгуулсан
Сайд нарын Зөвлөлийн 25-р хурал 1941-05-09 4 Улаанбаатар хотын захиргааны паспортын хэлтсийг улсын цагдан сэргийлэхэд шилжүүлжээ.
Сайд нарын Зөвлөлийн 31-р хурал 1941-06-27 3-р зүйл Гудамжны хөдөлгөөнийг засах салааг хотын захиргааны харьяанаас салгаж улсын цагдан сэргийлэх газарт шилжүүлжээ.
Сайд нарын Зөвлөл 1945-01-01 Хотод цагдан сэргийлэх анги байгуулсан
Намын Төв Хорооны Улс Төрийн Товчооны 1958-05-24 166 дугаар тогтоол Улаанбаатар хотын цагдан сэргийлэх газрыг улсыг цагдан сэргийлэх газраас тусгаарлан байгуулсан.
Намын Төв Хорооны Улс Төрийн Товчооны 1958-05-24 166 дугаар тогтоол Улаанбаатар хотын цагдан сэргийлэх газрыг улсыг цагдан сэргийлэх газраас тусгаарлан байгуулсан.
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Засгийн газрын 22 дугаар тогтоол 1926-06-04 4-р зүйл Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрыг татан буулгасан
Улсын анхдугаар их хурлаас 1926-05-01 Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрыг
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 11 дүгээр бага хурал 1928-01-06 10 Бүлэг,15 зүйлээр баталжээ. Улаанбаатар хотын цагдан сэргийлэх газрын дүрэм
Улсын 11 дүгээр бага хурал 1928-04-21 тусгай газар болгон дүрмийг баталж, тэмдэг зэргийг олгосон гэжээ.
Засгийн газрын 1926-01-01 Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын дүрэм зааврын баталсан
Сайд нарын Зөвлөлийн 41-р хурал 0000-00-00 Улаанбаатар хотын гудамж зээлээр явах зорчих журмын тухай зааврыг баталсан
Сайд нарын Зөвлөлөөс 1940-10-01 Улаанбаатар хотын гудамжаар явах дүрэм” гэж байсныг өөрчлөн “БНМАУ-ын хотын гудамжаар явах дүрмийг батлан гаргажээ.
Сайд нарын Зөвлөл 1941-08-01 цагдан сэргийлэх ажилд туслах сайн дурын бригад байгуулагдан ажилласан ба дүрмийг баталсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

tsagdansergiilehybdliinheltes.pdf-1.pdf