Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 101
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Гэр бүлийг бүртгэх байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 70
Байгуулагдсан огноо 1926.10.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1962-09-19 481 Иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх товчоог
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1976-06-10 128 Иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх хэлтсийг 3 орон тоотой байгуулахаар тогтоожээ.
Сайд нарын Зөвлөлийн 1976-06-10 128 дугаар тогтоол Улаанбаатар хотын гүйцэтгэх захиргаанд иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх хэлтсийг 3 орон тоотой байгуулахаар тогтоожээ.
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Сайд нарын Зөвлөлийн 1967-10-25 325 дугаар тогтоолоор Иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх удирдах асуудлыг АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаанд хариуцуулж Улаанбаатар хотын Иргэний гэр бүлийн товчоог татан буулгажээ.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1976-06-11 118 Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны харьяа Гэрлэх ёслолын ордонд гэрлэлт бүртгэх ёслолын журмыг баталжээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

gerbuliigburtgehgazar-1.pdf

1979.11.29.295.pdf